Dejavnost

Spoštovani!

Obveščamo vas, da poteka v okviru poslovnega prestrukturiranja Skupine Premogovnik Velenje pripojitev družbe PV INVEST d.o.o. k prevzemni družbi Premogovniku Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, matična številka 5040361000. Pripojitev bo izvedena najkasneje do konca meseca decembra 2018.

PV INVEST d.o.o. prenaša na prevzemno družbo Premogovnik Velenje, d.o.o. svoje celotno premoženje, z vsemi pravicami, obveznostmi in dolžnostmi, ki iz tega premoženja izhajajo. Premogovnik Velenje, d.o.o. bo kot univerzalni pravni naslednik vstopil v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila prevzemna družba.

Dejavnost gospodarjenja z nepremičninami bomo nadaljevali v sklopu dejavnosti Premogovnika Velenje, d.o.o., kontaktne osebe in telefonske številke zaenkrat ostajajo nespremenjene.

Zahvaljujemo se vam za dosedanje izkazano zaupanje in sodelovanje ter vas z željo po nadaljnjem uspešnem dolgoročnem sodelovanju lepo pozdravljamo.

Velenje, 20. 12. 2018

PV INVEST d.o.o.

Natalija Sovič Jelenko, direktorica

Natalija SOVIČ JELENKO

e-pošta: Natalija.Sovic-Jelenko@pvinvest.si
telefon: 03 899 65 56
fax: 03 899 66 35

Naši cilji:
 • polna zasedenost kapacitet
 • kakovostno in redno vzdrževanje stanovanjskega fonda
 • dobro sodelovanje z upravniki naših stanovanj
 • zadovoljni najemniki

Možnost najema stanovanja ali garaže na območju Velenja in Šoštanja

Si želite najeti stanovanje ali morda potrebujete garažo za svojega jeklenega konjička?

V lasti imamo večje število stanovanj in garaž, ki jih oddajamo v najem po ugodnih cenah. Stanovanja so neopremljena, v najem pa se oddajajo za daljši čas.

Najemne pogodbe so skrbno pripravljene in zagotavljajo pravno varstvo najemnika. Obveznosti in pravice, ki izhajajo iz najemnega razmerja so jasno opredeljene.

Vse zainteresirane vabimo, da spremljate našo aktualno ponudbo tukaj ali nam pošljete povpraševanje na elektronski naslov info@pvinvest.si.

Vse koristne informacije za najemnike stanovanj so zbrane tukaj.

Kdaj ste upravičeni do subvencionirane najemnine?

Do subvencionirane najemnine so upravičeni najemniki stanovanj, ki zaradi nizkih dohodkov ne zmorejo plačevati najemnine, če njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine, ki jo opredeljuje pravilnik o oddajanju neprofitnega stanovanja v najem (87. člen Stanovanjskega zakona SZ-1C).

Prav tako lahko vlogo za subvencijo vložijo prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega bivališča. Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v najem nazadnje objavljen pred več kakor letom dni, lahko prosilci vložijo vlogo za subvencijo neposredno na center za socialno delo (121a. člen Stanovanjskega zakona SZ-1C).

Vlogo za subvencionirano najemnino lahko oddate na pristojnem Centru za socialno delo Velenje, ki v postopku tudi izda odločbo. Obrazec vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pridobite na Centru za socialno delo.

Koristne informacije za najemnike stanovanj

Družba PV Invest omogoča najemnikom nakup stanovanj. Postopek je ustaljen in poteka po naslednjem vrstnem redu:

 • Najemnik odda vlogo za nakup najemniškega stanovanja na sedežu podjetja PV Invest, ki pridobi podatke o vrednosti stanovanja ter pripravi ponudbo, ki vključuje tudi pogoje nakupa.
 • V kolikor se najemnik s pogoji strinja, izpolni in podpiše izjavo o sprejemu ponudbe ter jo vrne na PV Invest najkasneje v roku 14 dni.
 • Predlog za prodajo oblikuje PV Invest in ga predloži v potrditev Upravi Premogovnika Velenje, ki o prodaji in vrednosti dokončno odloči.
 • Po potrditvi Uprave Premogovnika Velenje PV Invest kupcu izstavi posebno položnico za vplačilo are v višini 5 % vrednosti stanovanja, ki se kasneje všteje v kupnino oz. ostane prodajalcu, v kolikor kupec od nakupa odstopi.
 • Na osnovi vplačila are PV Invest pripravi prodajno pogodbo – najkasneje v roku 5 dni.
 • Pogodbo kupec podpiše in vse izvode vrne na PV Invest, ki prevzame nadaljnje postopke (zagotovitev podpisa prodajalca, prijava pravnega posla pri Finančni upravi RS ter notarska overitev prodajalčevega podpisa).
 • Rok za poravnavo kupnine je ključen, v primeru zamude pogodba preneha veljati.
 • Upoštevajte, da bo kupnino potrebno v celoti poravnati najkasneje v roku 30 dni po notarski overitvi pogodbe. Do poravnave celotne kupnine se izvirnik pogodbe zadrži.
 • Poleg kupnine kupec plača tudi davek na promet nepremičnin, stroške priprave in notarske overitve pogodbe.
 • Do poravnave kupnine ima kupec status najemnika in je dolžan plačevati vse obveznosti, ki izhajajo iz najemnega razmerja.